Dnevne arhive 13. siječnja 2022. 16:39

AutorAdministrator

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

KLASA:406-03/22-01/01
URBROJ: 2103-7-2-22-1
Dežanovac, 13. siječnja 2022. godine

Temeljem čanka 80. stavak 2. točka l. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj l20/16) Općina Dežanovac kao javni naručitelj objavljuje

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjave o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, Općina Dežanovac objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za javnog naručitelja nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN-a.

OPĆINA DEŽANOVAC

Skip to content