Jedinstveni Upravni Odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine je ustrojen Jedinstveni upravni odjel.

Općina Dežanovac ima četiri službenika i jednog namještenika.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kojega na temelju javnog natječaja, imenuje općinski načelnik Općine Dežanovac.

 Pročelnik organizira i usklađuje rad Jedinstvenog upravnog odjela. Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara načelniku.

 Pročelnik odgovara općinskom načelniku za vlastiti rad i rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela. Pročelnik je odgovoran za zakonito i pravodobno obavljanje poslova te izvršavanje zadataka i poslova iz svog djelokruga, kao i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Općine Dežanovac, pravilima struke te uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

KONTAKTI:

USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Ljubica Ilinović, mag.iur.

043/381-905 , procelnik.opcinadez@gmail.com

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Dajana Božić, mag.eps.

043/381-905, opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Tanja Sabo, univ.bacc.oec.

043/381-301, opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr

REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Željko Brajković

SPREMAČ/POMOĆNI RADNIK

Natalija Hlasni

Skip to content