Katalog informacija

grb_republike_hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 008-01/14-01/02
URBROJ: 2111-03-01-14-4
Dežanovac, 22. prosinca 2014.g.

Na temelju članka 13. stavka 3. točka 5 Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13) i članka 31. Statuta Općine Dežanovac (“Službeni glasnik Općine Dežanovac” br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014.godine, donosi

O D L U K U

o katalogu informacija

Članak 1.

             Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Dežanovac, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijom.

Članak 2.

 Dokumenti na kojima je zapisana ii unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija i čine Katalog informacija Općine Dežanovac.

Članak 3.

            Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Općina Dežanovac 288, te putem e-maila: opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr ili putem telefaksa: 043/381-201.

Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 043/381-301. Usmeno postavljeni zahtjev primit će se na zapisnik u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje,a u okviru uredovnog vremena Općine Dežanovac.

Članak 4.

            Ovlaštenik prava na pristup informaciji dužan je nadoknaditi iznos stvarnih materijalnih troškova vezanih za pružanje i dostavu tražene informacije.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu presliku u iznosu od 5,00 kn po stranici (format A4).

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente dužan je platiti naknadu u iznosu 100,00 kn ako nije sa područja Općine Dežanovac, a mještani Općine plaćaju 50,00 kn.

U slučaju da se ovlašteniku tražene informacije dostavljaju poštom, ovlaštenik će snositi troškove dostave prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se na žiro-račun Općine Dežanovac, IBAN: HR7724020061807100009, model HR68, poziv na broj: 7706 – OIB, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Dežanovac”.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Varga

 

Skip to content